Ylmy-barlag

Baş sahypa > Ylmy-barlag

PREDELLER NAZARYÝETINIŇ KÄBIR MESELELERI

Predeller nazaryýetiniň köp meselelerinde predelleri gös-göni tapmak kynçylyklara getirýär, has takygy dürli görnüşdäki kesgitsizlikler alynýar. Bilşimiz ýaly, olaryň birnäçesinde Lopitalyň düzgüninden peýdalanmak bolýar, ýöne köp kitaplarda şeýle predelleri Lopitalyň düzgünini peýdalanmazdan tapmak talap edilýär. Şunuň ýaly nukdaýnazardan ugur alyp, käbir predelleri tapmagy maksat edindik. Şeýlelikde, bu meseläni çözmekde täze usullar, täzeçe çemeleşmeler orta çykýar.
Awtor: M. Ýazdurdyýew

"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #2, 2019Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm