Ylmy-barlag

Baş sahypa > Ylmy-barlag

GARAGUM ÇÖLÜNIŇ ÇÄGESINDEN GÜN HILLI KREMNIÝ ALMAGYŇ INNOWASION TEHNOLOGIÝASY

Döwletimizde meýilleşdirilýän kremniý almagyň tehnologiýasyny dogry kesgitlemekde ýerli çäge ýataklarynyň düzümini öwrenmek zerur bolup durýar. Geçirilen işleriň çäklerinde Türkmenistanyň dürli künjeklerinden, ýagny Mäne-Çäçe, Bäherden, Änew, Boldumsaz, Darganata, Halaç, Baýramaly, Garagum derýa (Mary etrap), Derweze ýaly çäge ýataklaryndan nusgalar alyndy. Nusgalar aýratynlykda ýörite deionizirlenen suw bilen ýuwuldy we her haýsysynyň agramlary deň alnyp, dykyzlyklary ölçenildi.

"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #1, 2019Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm